Scapol | Prawo do odstąpienia od umowy

+48 24 356 20 20

infolinia 8:00 - 16:00 w dni robocze

+48 24 356 20 20

infolinia 8:00 - 16:00 w dni robocze

Prawo do odstąpienia od umowy
Data publikacji:

Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie Klienta będącego Konsumentem)

 1. Klientowi będącemu Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, dalej: „Ustawą w szczególności art. 27 Ustawy, który stanowi o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.
 2. Klient do zgłoszenia odstąpienia ma prawo wykorzystać poniższy formularz, jednak nie ma takiego obowiązku:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: SCAPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malewie, adres korespondencyjny: Malewo numer 7, 99-314, poczta Krzyżanów

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od otrzymania Produktów przez Konsumenta, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, telefonicznie lub na piśmie.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odesłał Produkty przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klientowi, zgodnie z art. 38 Ustawy, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.