Reklamacje i zwroty - Scapol eSklep

+48 24 356 20 20

infolinia 8:00 - 16:00 w dni robocze

+48 24 356 20 20

infolinia 8:00 - 16:00 w dni robocze

Reklamacje i zwroty
Data publikacji:

Warunki i zasady reklamacji.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przez wady fizyczne należy rozumieć zarówno wady jakościowe, jak i wady ilościowe.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być wysłane na adres e-mail: sklep@scapol.com.pl, bądź na adres siedziby Sprzedawcy.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

  • Opis reklamacji;
  • Zdjęcia reklamowanego produktu;
  • Oświadczenie o przekazaniu wadliwego produktu na adres siedziby Sprzedawcy.

Sprzedawca powinien rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania od Klienta reklamacji oraz otrzymania wadliwego Produktu. Bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna się od momentu otrzymania od Klienta reklamacji albo otrzymania wadliwego Produktu, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi później. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

W przypadku Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w odpowiednich przepisach prawa.

W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się Klienta do niniejszego Regulaminu.

Klient jest zobligowany do przekazania wadliwego produktu na adres siedziby Sprzedawcy na własny koszt, który zostanie zwrócony Klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.